Garanti & bytesrätt

Rebuilders följer konsumentverket lagstadgade och gällande garantivillkor och erbjuder 12-24 månaders garanti med milbegränsning på samtliga utbytesenheter om inget annat anges. Vid garantiärenden utanför Sverige kan avvikelser och annat regelverk gälla. För kommersiella fordon såsom tex. transportbilar och Taxi kan vissa inskränkningar i garantiåtaganden föregripa de generella villkoren. Vid fel beställd vara återbetalas den samma inom 30 dagar från det att den anländer till Rebuilders Sverige AB och efter att genomförd kontroll visar att den varit omonterad och därmed felfri. Ersättningen för återlämnad vara uppgår till motsvarande inköpspris dock med avdrag för samtliga fraktkostnader samt en administrativ kostnad om 10% av inköpspriset. Det åligger kunden att alltid noga kontrollera samtliga artikelnummer för att säkerställa att rätt enhet beställs samt återigen när den erhålls så att det allt korrekt överensstämmer med följesedeln samt med själva delen som avses för ändamålet innan montering sker. Vid påvisat och från Rebuilders Sverige AB godkänt fel eller ev skada på den beställda varan som uppstått i frakten förbinder sig Rebuilders Sverige AB att utan kostnad för kunden byta ut den samma mot en motsvarande utan dröjsmål. Så fort ersättningsdelen anländer till kunden skall den felaktiga delen tillsammans med den utbytta delen / stommen omedelbart returneras enl. villkoren för returer av utbytesdelar till Rebuilders Sverige AB. Rebuilders Sverige AB förbehåller sig rätten att efter kontroll av den ersatta delen debitera samtliga kostnader om det visar sig att felet uppstått genom kundens försumlighet, felhantering eller annan åverkan på den samma. Åberopande av garanti skall anmälas via telefon följt av email märkt ”garantiärende” tillsammans med fakturanummer kopplat till inköpet av den aktuella enheten till garanti@rebuilders.se tillsammans med beskrivning och tydlig fotodokumentation. I varje enskilt fall avgörs om den aktuella enheten skall tillsändas Rebuilders Sverige AB för felsökning och kontroll innan beslut om ersättning för externt utfört arbete skall utgå eller om ersättningsdel skall erhållas helt eller delvis utan kostnad för kunden. Inga garantiåtaganden eller ersättning för de samma utgår vid reparation eller djupare felsökning som innebär demontering och felsökning av själva enheten som skett på eget bevåg utan skriftligt medgivande från Rebuilders Sverige AB. I de fall det konstateras att ett eventuellt garantiåtagande lyder un-der ansvar från Rebuilders Sverige AB förbehåller vi oss undantagslöst rätten att i egen regi åtgärda de samma. I det fall Rebuilders Sverige AB skriftligen godkänner extern åtgärd ersätts detta endast med timersättning motsvarande den tariff som svenska försäkringsbolag använder för motsvarande åtgärd, enligt Autodatas tidverk är detta 875 SEK per timme, inklusive moms, dock maximalt 20 arbetstimmar. Rebuilders Sverige AB ersätter inte utlägg för hyrbil, bärgning, resor eller liknande i samband med garantiåtaganden. Rebuilders Sverige ersätter inte eventuella kostnader för förbrukningsmaterial, reservdelar, miljöavgifter eller motsvarande som eventuellt uppstår i samband med externt godkända garantiåtgärder. I de fall det kan konstateras att orsaken till det påstådda garanti åtagandet inte ligger under ansvar från Rebuilders Sverige AB kommer kunden att belastas med samtliga uppkomna kostnader för reparation, reservdelar, felsökning, frakter och eventuell ersättningsdel.
To Top