Om Rebuilders

Alla renoveringar sker enligt tillverkarens föreskrifter där varje enskilt moment utförs enligt ett väl utarbetat kontrollschema. Vi använder högsta kvalitet på rörliga och fasta utbytesdelar för att slutprodukten skall hålla minst lika hög kvalitet som motsvarande nydel.

Vår ambition är att alltid lagerhålla ett nyare sortiment av motorer, växellådor och andra produkter till marknadens ledande bilmärken.

Re-man?

Remanufacturing är ett internationellt begrepp som förkortas ”Re- Man. I Sverige benämns detta i regel som ”utbytes” dvs. den uttjänta produkten lämnas i byte mot en fabriksrenoverad som i sin tur genomgår samma process.

Detta är en typisk återvinningsprocess där de främsta fördelarna är att kostnaden och miljöpåverkan är betydligt lägre jämfört med nytillverkat. Mer information hittar ni under rubriken miljö.

Miljö

Enligt siffror från ”APRA” sparar Remanufacturing kontra nytillverkat ca. 85% i råmaterial, 55% i energiförbrukning, åtskilliga miljoner ton av Co2 utsläpp minskas samt allt detta till en prisreducering av i snitt 60% för konsumenten i slutändan.

Remanufacturering är en mycket viktig del av den internationella bil och fordonsindustrin. Vi anser att det är ytterst viktigt med ett genomgripande och högt miljötänk och jobbar ständigt med utveckling inom detta område.

Sortiment

Rebuilders sortiment bygger till största delen på fabriksrenoverade motorer, topplock, växellådor, turbo, spridare, AC-pumpar, servopumpar samt ett flertal andra vitala delar till personbilar av de flesta märken. Det som inte finns i lager kan vi i regel ombesörja utan långa väntetider.

Rebuilders saluför även nytillverkade delar som t.ex. drivaxlar m.m.

Handla hos Rebuilders

Garanti & bytesrätt

Rebuilders följer konsumentverket lagstadgade och gällande garantivillkor och erbjuder 12-24 månaders garanti med milbegränsning på samtliga utbytesenheter om inget annat anges. Vid garantiärenden utanför Sverige kan avvikelser och annat regelverk gälla.

För kommersiella fordon såsom tex. transportbilar och Taxi kan vissa inskränkningar i garantiåtaganden föregripa de generella villkoren.

Vid fel beställd vara återbetalas den samma inom 30 dagar från det att den anländer till Rebuilders Sverige AB och efter att genomförd kontroll visar att den varit omonterad och därmed felfri. Ersättningen för återlämnad vara uppgår till motsvarande inköpspris dock med avdrag för samtliga fraktkostnader samt en administrativ kostnad om 10% av inköpspriset. Det åligger kunden att alltid noga kontrollera samtliga artikelnummer för att säkerställa att rätt enhet beställs samt återigen när den erhålls så att det allt korrekt överensstämmer med följesedeln samt med själva delen som avses för ändamålet innan montering sker.

Vid påvisat och från Rebuilders Sverige AB godkänt fel eller ev skada på den beställda varan som uppstått i frakten förbinder sig Rebuilders Sverige AB att utan kostnad för kunden byta ut den samma mot en motsvarande utan dröjsmål. Så fort ersättningsdelen anländer till kunden skall den felaktiga delen tillsammans med den utbytta delen / stommen omedelbart returneras enl. villkoren för returer av utbytesdelar till Rebuilders Sverige AB. Rebuilders Sverige AB förbehåller sig rätten att efter kontroll av den ersatta delen debitera samtliga kostnader om det visar sig att felet uppstått genom kundens försumlighet, felhantering eller annan åverkan på den samma.

Åberopande av garanti skall anmälas via telefon följt av email märkt ”garantiärende” tillsammans med fakturanummer kopplat till inköpet av den aktuella enheten till garanti@rebuilders.se tillsammans med beskrivning och tydlig fotodokumentation. I varje enskilt fall avgörs om den aktuella enheten skall tillsändas Rebuilders Sverige AB för felsökning och kontroll innan beslut om ersättning för externt utfört arbete skall utgå eller om ersättningsdel skall erhållas helt eller delvis utan kostnad för kunden. Inga garantiåtaganden eller ersättning för de samma utgår vid reparation eller djupare felsökning som innebär demontering och felsökning av själva enheten som skett på eget bevåg utan skriftligt medgivande från Rebuilders Sverige AB. I de fall det konstateras att ett eventuellt garantiåtagande lyder un-der ansvar från Rebuilders Sverige AB förbehåller vi oss undantagslöst rätten att i egen regi åtgärda de samma. I det fall Rebuilders Sverige AB skriftligen godkänner extern åtgärd ersätts detta endast med timersättning motsvarande den tariff som svenska försäkringsbolag använder för motsvarande åtgärd, enligt Autodatas tidverk är detta 875 SEK per timme, inklusive moms, dock maximalt 20 arbetstimmar. Rebuilders Sverige AB ersätter inte utlägg för hyrbil, bärgning, resor eller liknande i samband med garantiåtaganden. Rebuilders Sverige ersätter inte eventuella kostnader för förbrukningsmaterial, reservdelar, miljöavgifter eller motsvarande som eventuellt uppstår i samband med externt godkända garantiåtgärder. I de fall det kan konstateras att orsaken till det påstådda garanti åtagandet inte ligger under ansvar från Rebuilders Sverige AB kommer kunden att belastas med samtliga uppkomna kostnader för reparation, reservdelar, felsökning, frakter och eventuell ersättningsdel.

Frakter

Rebuilders samarbetar med etablerade fraktbolag där valet för varje enskild försändelse sker med lämpligt sådant baserat på typ av försändelse för minsta möjliga kostnad för konsumenten. Alla våra försändelser är noggrant paketerade på ett för varje försändelse lämpligt sätt. De flesta beställningar som inkommer innan kl 12.00 skickas samma dag och kommer i de flesta fall kunden tillhanda påföljande dag. Samtliga våra utgående försändelser är försäkrade mot stöld och transportskada.

Din utbytesdel

Re-man bygger på ett utbytessystem och därför skall alltid den utbytta delen skickas i retur till Rebuilders snarast möjligt om inget annat är överenskommet. Detta skall ske senast inom 20 dagar från det att den beställda delen erhålls. Rebuilders ställer ut en separat pantfaktura för stommen med 30 dagars betalningsvillkor från beställningsdatum vilken dock krediteras om returdelen skickas åter till Rebuilders inom föreskriven tid. Om den aktuella stommen inte skickas i retur inom föreskriven tid eller om returdelen inte blir godkänd i våra teknikers granskning förfaller den aktuella fakturan till betalning. Den aktuella delen / enheten skall varsamt packas i samma förpackning eller på motsvarande sätt som den erhållna delen / enheten ankom på tillsammans med den unika stompantsedeln. Vid pallfrakt av större gods debiteras även kostnaden för det emballage som tillhör Rebuilders vilken dock krediteras om returdelen packas på föreskrivet vis i samma emballage som enheten ankom i. Till varje varje försändelse medföljer utförlig information om hur returfrakten skall beställas och aktiveras tillsammans med returfraktsedlar, följesedel och stompantsfaktura. Dessa skickas även via email i samband med beställningen. Det åligger kunden att säkerställa så att returdelen är tömd på vätskor så att inga läckage uppstår under frakten. Om kunden underlåter detta kan en saneringsavgift kunna komma att debiteras i efterhand. Vid av kunden beställd returfrakt som inte är färdig eller korrekt packad vid upphämtande av speditören kan ytterligare fraktkostnader komma att debiteras kunden. Om det finns ytterligare frågor gällande returer och stompanter som ni inte får svar på här, skall dessa ställas i ett utförligt email till return@rebuilders.se.

Betalningssätt

Betalning sker antingen i förskott eller mot faktura. Vi accepterar Visa & Mastercard, Maestro, Banköverföring, Swish och betalning via BG. Betalningsuppgifter finns under ”kontakt" längre ner på sidan.

Sök delar

Vi använder Sveriges största sajt för reservdelar, Bildelsbasen.se, när det gäller tillhandahållandet av våra produkter. Klicka på knappen nedan för att direkt komma till vårt sortiment hos Bildelsbasen (öppnas i nytt fönster).


Stötdämpare

En stötdämpares funktion är att hålla bilens chassi i kontakt med vägen via hjulen. Den ska också häva de krafter som vill få bilen att släppa väggreppet. Stötdämparen tar dessutom bort små vibrationer och har en avgörande inverkan på komforten och köregenskaperna. Moderna fordon har ofta reglerbara chassin för olika körsätt vilket ställer avancerade krav på stötdämparens funktion med hjälp av bla. elektronik och olja innehållande magnetiska partiklar. Det i regel en mycket kostsam åtgärd att byta stötdämpare, inte minst på exklusivare bilar, medan en renoverad sådan inte är mycket dyrare än en begagnad men samtidigt likställd mot en fabriksny i fråga om kvalitet.

Rebuilders Sverige AB erbjuder ett stort sortiment av renoverade stötdämpare till person & lättare transportbilar. Varje enskild enhet genomgår en avancerad process där samtliga rörliga och elektroniska delar ersätts med nya och där varje enhet testas innan leverans för att säkerställa att funktionen är likställd med en fabriksny enhet.

Partikelfilter

Partikelfilter är en mycket viktig del i processen att rengöra avgaserna från en förbränningsmotor med avsikt att att minimera utsläppen. Partikelfiler har monterats på dieselfordon under en längre tid men i takt med allt strängare regelverk för utsläpp har på senare tid många fordonstillverkare även börjat montera partikelfilter på bensinbilar. Oavsett typ av partikelfilter sätts dessa efter en tid igen av sotpartiklar etc. och behöver då bytas ut.

Rebuilders Sverige AB erbjuder därför ett fullsortiment av ”Regenererade” partikelfilter till både diesel & bensinbilar. Ett ”Regenererat” partikelfilter har genomgått en avancerad reningsprocess där reningsgraden på den ”Regenererade” slutprodukten upprätthåller en reningsgrad av ca: 99% av vad ett helt fabriksnytt partikelfilter gör fast till i regel halva kostnaden för konsumenten.


Insprutningsspridare

Insprutningsspridare (Bränslespridare) sitter monterade på i princip alla bilar med förbränningsmotor oavsett bensin eller diesel. En spridares funktion är att ge exakt rätt mängd bränsle till aktuell mängd luft i bränslesystemet. Orsaken till en defekt ”spridare” kan bero på att den elektroniska enheten på ”spridaren” inte ger rätt tryck eller att man kört på fel okantal eller bränsletyp (feltankning) eller helt enkelt att den blir igensatt i efter en tids körning. Att byta en eller flera spridare är ofta kostbart och man väljer därför ofta en begagnad enhet. Detta kan vara ett vågspel då man inte vet skicket på den samma och man kan enkelt råka ut för samma sak kort efter åtgärden.

Rebuilders Sverige AB erbjuder ett fullsortiment till de flesta person & transportbilar bestående av ca: 10.000 olika typer av renoverade ”spridare” där funktionsstatusen är jämförbar med en fabriksny då samtliga rörliga delar och elektroniska delar byts ut till nya delar och enheten testas innan försäljning för att försäkra sig om full funktion.


Turboaggregat

Turboaggregat monteras I allt större takt i moderna bilmotorer vad gäller både bensin som dieseldrivet som ett led i jakten på att tillverka mindre motorer och samtidigt öka effektuttaget men med målet att minimera bränsleförbrukningen. En fabriksny turbo kan kosta mycket medan en ”Remanufactured” eller en sk. utbytesturbo i regel kostar hälften.

Rebuilders Sverige AB har ett fullsortiment av utbytesturbo till de flesta person & transportbilar bestående av närmare 30.000 artikelnummer i sortimentet. Varje enskilt turboaggregat genomgår en avancerad process där samtliga rörliga och elektroniska delar ersätts med nya och där varje enhet provkörs och testas innan leverans för att säkerställa att funktionen är likställd med en fabriksny enhet.

Utbytesmotorer

Rebuilders Sverige AB erbjuder ett brett sortiment av fabriksrenoverade motorer till marknadens vanligaste person & transportbilar. Ett motorhaveri är mycket kostsamt att åtgärda och det är därför av yttersta vikt att det inte sker igen. En begagnad motor är betydligt billigare än en ny medan en utbytesmotor kostar marginellt mer än en begagnad men är samtidigt likställd med en fabriksny och i många fall bättre.

Samtliga våra motorrenoveringar görs i enighet med tillverkarens föreskrifter och alla delar vi använder i samband med renoveringen är enbart original eller motsvarande. Vår ambition är att lagerföra de mest efterfrågade motorerna för omedelbar leverans medan de motorer som inte finns på lager kan vi i regel ombesörja på relativt kort tid.

Växellådor

Rebuilders Sverige AB erbjuder även ett sortiment av renoverade växellådor till person & transportbilar. Det i regel en mycket kostsam åtgärd att byta växellåda och en fabriksny är avsevärt dyrare än en begagnad medan en renoverad växellåda inte är mycket dyrare än en begagnad men samtidigt vet man med säkerhet att det man köper är likställt med att byta till en fabriksny.

Vår ambition är att lagerföra de mest efterfrågade växellådorna för omedelbar leverans medan de växellådor som inte finns på lager för omedelbar leverans kan vi i regel ombesörja på relativt kort tid.

AC Kompressor

AC-kompressorn drivs normalt av en rem genom bilens motor och pumpar runt kylmedel och smörjande olja i systemet. En fläkt blåser över utsidan av processorn som gör att kall luft kommer in i bilen via ventilationssystemet. Kompressorn kopplas in med hjälp av en magnetkoppling vid behov. Om kylmedel eller smörjande olja läckt ut är det stor risk att kompressorn går sönder. Har en tidigare reparation utförts bristfälligt kan smuts från tidigare skador cirkulera i systemet och förstöra AC-kompressorn.

Rebuilders Sverige AB har ett stort sortiment av AC- kompressorer till de flesta personbilar. Varje enskild AC- kompressor genomgår en avancerad process där samtliga rörliga och elektroniska delar ersätts med nya och där varje enhet provkörs och testas innan leverans för att säkerställa att funktionen är likställd med en fabriksny enhet.

Generator

En bilgenerator drivs av motorn via en generatorrem och har till syfte är att förse fordonets alla elförbrukare med ström samt att ladda batteriet. En bilgenerator måste vara anpassad till hela fordonets strömbehov.

Rebuilders Sverige AB har ett omfattande sortiment av bilgeneratorer till de flesta person & transportbilar bestående av närmare 10.000 artikelnummer. Varje enskild generator genomgår en avancerad process där samtliga rörliga och elektroniska delar ersätts med nya och där varje enhet provkörs och testas innan leverans för att säkerställa att funktionen är likställd med en fabriksny enhet.

Styrväxlar

Styrväxeln är en viktig enhet för säkerheten av fordonet. Den ser till att bilen förs i den riktning som föraren önskar genom rattrörelser. Styrväxeln förmedlar då kraften från ratten till fordonets styrinrättning. Med tiden uppstår slitage i styrväxeln och den behöver då bytas ut för att bibehålla fullgod säkerhet vid körning. I moderna bilar kan styrningen ske med hjälp av olika metoder och delar. Det finns mekaniska styrväxlar, elektroniska styrväxlar och hydrauliska styrväxlar där samlingsnamnet går under ”power steering racks” Rebuilders Sverige AB erbjuder ett stort sortiment av renoverade styrväxlar till person & lättare transportbilar.

Det är i regel en mycket kostsam åtgärd att byta styrväxel och en fabriksny är avsevärt dyrare än en begagnad medan en renoverad styrväxel är i regel inte är mycket dyrare än en begagnad men samtidigt likställd med fabriksny. Rebuilders har närmare 10.000 artikelnummer i sitt sortiment av diverse styrväxlar. Varje enskild styrväxel genomgår en avancerad process där samtliga rörliga och elektroniska delar ersätts med nya och där varje enhet provkörs och testas innan leverans för att säkerställa att funktionen är likställd med en fabriksny enhet.

Drivaxlar

En drivknut är en viktig del i kraftöverföringen från bilens växellåda till hjulen som driver bilen. Den yttre drivknuten är fylld med smörjfett och har en damask av gummi som fungerar både som tätning mot fukt och smuts samt kapslar in det nödvändiga smörjfettet. Damasken följer knutens rörelse vid fjädrings och svängrörelser samtidigt som kraften förs över från motor och växellåda till drivhjulen. De ständiga rörelserna och den yttre drivknutens utsatta läge gör att damasken slits ut relativt lätt och därmed spricker, vilket får till följd att smuts och vatten tränger in i drivknuten och den kan snabbt bli defekt.

Rebuilders Sverige AB erbjuder ett mycket stort sortiment av renoverade, drivaxlar till de flesta person & transportbilar. Samtliga våra drivaxlar är av högsta kvalitet och därmed likställda med en fabriksny dock till ett betydligt lägre pris. I de fall drivaxlar kräver en sk. stickaxel ingår dessa och behöver därför inte köpas separat. Drivaxlarna levereras i kompletta satser där damask, och monteringsdetaljer ingår. På många modeller ingår även ABS-ringen som hjälper ABS-systemet att avgöra om bilens hjul rullar eller är låsta.

Startmotor

Startmotor är den enhet som driver runt motorn i startögonblicket. Vid defekt startmotor så går bilen inte att starta. En startmotor är en mycket stark elmotor som hämtar sin kraft från bilens batteri. Startmotorn har på ovansidan en Solinoid som har till uppgift att aktivera kugghjulet i startmotorns framdel så att detta kopplas till (skjuts framåt) mot motorns svänghjul och motorn dras runt. När motorn startat så drar solinoiden tillbaka kugghjulet från svänghjulet. På nyare bilar finns det en så kallad ”Stop & Go” funktion. Detta innebär att när bilen står stilla så stängs motorn av automatiskt.

Ur miljösynpunkt är det en mycket bra funktion dock till priset av hårdare slitage på startmotorn. Rebuilders Sverige AB erbjuder ett fullsortiment av startmotorer till de flesta person & transportbilar bestående av ca: 10.000 olika typer av renoverade enheter där funktionsstatusen är likställd med en fabriksny. Samtliga rörliga delar och elektroniska delar ersätts mot nya delar och enheten testas innan försäljning för att försäkra sig om full funktion.

Bromsok

Ett bromsok ingår i den hydrauliska delen av bromssystemet och är en av dess viktigaste funktioner. Det överför kraften från bromspedalen till bromsbelägget som pressas mot bromsskivan vilket i sin tur bromsar bilen. Ett tydligt tecken på att ett av bilens bromsok inte har full funktion är att bilen drar åt höger eller vänster när du bromsar. Undermåliga bromsok förlänger dessutom bromssträckan vilket i högsta grad påverkar körsäkerheten. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att vid minsta känning av reducerad bromsförmåga omedelbart kontakta en bilverkstad för kontroll av bromssystemet.

Rebuilders Sverige AB har ett mycket stort sortiment av bromsok till de flesta person & transportbilar bestående av närmare 10.000 artikelnummer. Varje enskilt bromsok genomgår en avancerad process där samtliga rörliga och i vissa fall elektroniska delar ersätts med nya och där varje enhet provkörs och testas innan leverans för att säkerställa att funktionen är likställd med en fabriksny enhet.

Team


Niklas Malmquist

VD / CEO

office@rebuilders.se

+46 470-224 57

Kjetil Iversen

Platschef / Site Manager

info@rebuilders.se

+46 470-224 57

Ulf Andersson

Försäljningschef

ulf@rebuilders.se

+46 470-224 57

Marie Karlsson

Administration / Ekonomi

marie@rebuilders.se

+46 470-224 57

KontaktuppgifterRebuilders Sverige AB

Org. Nr: 559111-0225

VAT: SE559111-022501

BG: 5010-0767

Swish: 1236203657

Sparbanken Syd, 9570 525 108 779-6

IBAN: SE7095700000005251087796

SWIFT: SPSDSE23

Försäljning / Godsadress

KJETIL Iversen

info@rebuilders.se

+46 470-224 57

Hantverksvägen 27

355 73 Gemla, Sweden

Administration

NIKLAS Malmquist

office@rebuilders.se

+46 470-224 57

Regementsgatan 8

211 42 Malmö, Sweden

Kundservice

Rebuilders medarbetare har djup och gedigen kunskap med många års brancherfarenhet och finns alltid till hands via telefon eller mail för att kunna ge våra kunder den bästa och mest effektiva servicen. Vårt motto är att allt ska vara möjligt.